In dit privacybeleid worden de privacypraktijken voor theBlueLink op de website uitgelegd (hierna: het “Privacybeleid”). Omdat we ons ertoe verbinden om uw persoonlijke gegevens te beschermen, leggen we in dit Privacybeleid uit hoe we uw persoonlijke gegevens behandelen, en dat in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de privacybescherming in verband met de verwerking van persoonsgegevens, die van tijd tot tijd gewijzigd en bijgewerkt kan worden, en in overeenstemming met de Europese richtlijn 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf het moment van de inwerkingtreding (hierna de “Privacywet” genoemd). Met dit Privacybeleid kunnen we open en transparant zijn, zodat u zinvolle keuzes kunt maken over het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

In ons Privacybeleid wordt het volgende uitgelegd:

 

• welke persoonsgegevens verzameld worden;
• hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en met wie we ze kunnen delen;
• uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie.

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door theBlueLink, een Belgisch bedrijf met zetel op het adres Prins Boudewijnlaan 41, B-2650 Edegem, bekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0687.535.109

We behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren in ons Privacybeleid. De recentste versie van ons Privacybeleid is altijd beschikbaar op onze Website. Dit Privacybeleid is laatst gereviseerd en bijgewerkt op 22/11/2017.

Als u onze Website gebruikt, geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn aangegeven.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

 

We verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens:

• Persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft: Bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer wanneer u die gegevens invult in het contactformulier, en eventuele extra informatie als gevolg van de aankoop van diensten.
• Persoonsgegevens die we verkrijgen via uw gebruik van onze Website of diensten:
◦ Logboekgegevens: we slaan bepaalde gegevens op in serverlogboeken, waaronder, maar niet beperkt tot:
▪ internetprotocoladres (IP-adres);
▪ browsergegevens;
▪ de externe website die u naar onze Website verwezen heeft;
▪ de pagina’s die u op onze Website hebt bezocht;
▪ het tijdstip en de datum van elke pagina die u hebt bezocht;
▪ meer informatie over de manier waarop u onze diensten gebruikt.
◦ Apparaatgegevens: het is mogelijk dat we gegevens verzamelen die te maken hebben met uw specifieke apparaat, bijv. serienummer, hardwaretype, versie enz.
◦ Lokale opslag: met behulp van browserwebopslag, gegevenscaches van toepassingen en andere mechanismen op uw apparaat kunnen we uw gegevens (ook persoonsgegevens) verzamelen en opslaan.

 

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

 

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten te verlenen, te onderhouden, te beschermen, te promoten en te verbeteren en om nieuwe diensten te ontwikkelen. Uw persoonsgegevens worden alleen bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens gebruiken om:
• Met u te communiceren, namelijk door u feedback te geven op vragen die u ons via het contactformulier hebt gesteld, en om uw sollicitaties te beantwoorden;
• het gebruik van onze diensten op de Website te promoten.
We delen uw persoonsgegevens alleen:

• Met uw toestemming: We delen persoonsgegevens met andere bedrijven dan theBlueLink alleen met uw toestemming. Wanneer u op een knop van sociale media klikt, is het mogelijk dat de provider van de sociale media uw persoonsgegevens verzamelt. In een dergelijk geval is het privacybeleid van de provider van toepassing.
• Om juridische redenen: Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens aan anderen doorgeven om aan de geldende wetgeving of toepasselijke voorschriften te voldoen of om een bevel van een bevoegde toezichthoudende instantie op te volgen.
• Met entiteiten die persoonsgegevens voor ons verwerken: Die entiteiten mogen de persoonsgegevens alleen volgens onze instructies verwerken, en alleen voor de doeleinden die noodzakelijk zijn voor de beoogde verwerking. Die entiteiten moeten zich ook aan de Privacywetgeving houden.

 

Uw rechten

 

U hebt het recht om ons te vragen om u kosteloos het volgende door te geven:

• alle persoonsgegevens waarover wij van u beschikken;
• verdere informatie over het doel van het verzamelen van uw persoonsgegevens;
• extra informatie over de ontvangers van uw persoonsgegevens of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens.

U hebt het recht om kosteloos een exemplaar van eventuele relevante persoonsgegevens die op dat moment worden verwerkt in leesbare vorm te ontvangen.

Eventuele foute, irrelevante en onvolledige persoonsgegevens en persoonsgegevens waarmee uw grondrechten zouden worden geschonden zullen op verzoek kosteloos worden verwijderd of gecorrigeerd.

U mag ons opdragen om uw persoonsgegevens niet te verwerken en u mag bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (op voorwaarde dat u een overtuigende en gegronde reden hebt). Hiermee zullen geen kosten gepaard gaan.

We zullen in geen geval persoonsgegevens verwerken waaruit raciale of etnische afkomst, politieke mening, religieuze of filosofische overtuiging duidelijk wordt waarmee informatie wordt verstrekt over uw gezondheidstoestand of seksleven.

 

Contactgegevens

 

Ingeval u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of ingeval u een aanvraag wenst in te dienen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, om ze te wijzigen of te verwijderen, of ingeval u bezwaar wenst te maken tot de verwerking van uw persoonsgegevens, mag u ons een e-mail sturen via info@thebluelink.be. We zullen u zo snel als redelijk mogelijk de relevante informatie of het antwoord op uw vraag doorgeven, in geen geval later dan 45 dagen na ontvangst van het verzoek in geval van een verzoek tot toegang en 30 dagen na het doorgeven van een bezwaar tegen de verwerking of een verzoek tot wijziging of verwijdering.